Doporučujeme Produkt roku Heureka 2023: Satelitní přijímač s certifikací Skylink Ready a funkcí FastScan pro automatické přeladění stanic. » více zde

Můj košík
0
Servis
Na stiahnutie
Technická podpora
Prihlásit
 

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov

 

INTER-SAT LTD, organizačná zložka so sídlom Vídeňská 1018/18 639 00 Brno, IČO 29242916 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame zodpovedne, transparentne a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Máte právo požadovať informácie o zaznamenaných osobných údajoch, ich opravu alebo vymazanie, ak sú založené na vašom súhlase. Ak dochádza k automatizovanému spracúvaniu, máte právo na prenosnosť údajov a na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na tomto rozhodnutí.  Ak máte akékoľvek otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla.

 

Bezpečnosť vašich osobných údajov
 

Spoločnosť INTER-SAT LTD, organizačná zložka, dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na dostatočnú ochranu vašich údajov vzhľadom na závažnosť ich spracovania. K vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a bez vášho súhlasu ich neposkytujeme na ďalšie spracovanie iným subjektom, pokiaľ to nevyžaduje zákon alebo ochrana našich právnych záujmov.

 

Právo na informácie
 

Máte právo požiadať spoločnosť INTER-SAT LTD, organizačnú zložku, o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, v akom rozsahu a na aký účel. Tieto informácie vám poskytneme bezplatne najneskôr do 30 dní a v mimoriadnych situáciách najneskôr do 90 dní. O predĺžení lehoty vo výnimočných prípadoch vás budeme včas informovať. Ak požiadate o sprístupnenie informácií, ktoré o vás máme, musíme najprv overiť, či ste skutočne osoba, ktorej tieto informácie patria. Preto vo svojej žiadosti uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si dodatočné informácie na vašu identifikáciu predtým, ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.

Potom máme právo odôvodnene odmietnuť žiadosti o informácie, ktoré sú neprimerané alebo sa neprimerane opakujú, alebo ktorých získanie by si vyžadovalo neprimerané úsilie, alebo by bolo ťažké ich získať (typicky zo záložných systémov, archívov atď.).

 

Právo na prenosnosť údajov
 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto údaje prenesené inému prevádzkovateľovi.

 

Aktualizácia údajov, právo na opravu
 

Keďže sa osobné údaje môžu časom meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať o tom, že došlo k zmene, aby sme mohli vaše osobné údaje aktualizovať a vyhnúť sa prípadným chybám. Poskytnutie informácie o zmene vašich údajov je nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli riadne vykonávať naše činnosti ako správca údajov. To zahŕňa aj vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať o ich opravu.

 

Námietky
 

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, máte právo vzniesť námietku a my následne overíme oprávnenosť vašej žiadosti. V čase podania námietky bude spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené až do overenia oprávnenosti námietky. Informujeme vás, že máte právo namietať aj proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to tak, že sa obrátite na príslušný dozorný orgán na ochranu osobných údajov na adrese

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 4826/12

820 07 Ružinov, Slovensko
 

Právo na obmedzenie spracúvania
 

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že takto zaznamenané údaje nie sú presné alebo že ich spracúvame nezákonne, a ak sa domnievate, že údaje už nepotrebujeme na účely ich spracúvania.

 

Právo na vymazanie
 

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov (napríklad vašej e-mailovej adresy v súvislosti so zasielaním informačného bulletinu), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a my sme povinní údaje, ktoré spracúvame výlučne na základe vášho súhlasu, vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na údaje spracúvané v súvislosti s povinnosťou plniť zmluvu, právnymi dôvodmi alebo oprávnenými záujmami. Ak sú niektoré vaše údaje uložené v záložných systémoch, ktoré automaticky zabezpečujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany pred stratou údajov v prípade nehody, nie je v našej moci tieto údaje vymazať ani zo záložných systémov a často to nie je technicky možné. Tieto údaje sa však nijako aktívne nespracúvajú a nepoužívajú sa na účely ďalšieho spracovania.

 

Kam ísť
 

S otázkami o ochrane údajov sa na nás môžete obrátiť aj e-mailom info@inter-sat.cz alebo do sídla našej spoločnosti:

INTER-SAT LTD, organizačná zložka

Vídeňská 1018/18

639 00 Brno


Adresa pre doručovanie:

Blučina 704

664 56 Blučina

 

Webové stránky - súbory denníka
 

Ak pristupujete na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Informácie, ktoré ukladáme, zahŕňajú:

  • Vašu IP adresu
  • Stránka našej webovej lokality, ktorú otvárate
  • Kód odpovede http
  • Identifikácia vášho prehliadača
  • Tieto informácie spracúvame maximálne jeden rok a len na účely našej právnej ochrany.


 

Súbory cookie
 

Keď navštívite našu webovú stránku, ste informovaní, že používame technológiu na zhromažďovanie a ukladanie informácií prostredníctvom umiestnenia súborov cookie do vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neposielame, tieto súbory cookie môžete zo svojho prehliadača vymazať alebo ich používanie úplne zakázať. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, avšak bez týchto súborov cookie nie sme schopní zabezpečiť plnú funkčnosť webovej stránky.

 

Analýza a štatistiky
 

Webovú stránku monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré analyzujeme pomocou tejto služby, nie sú vaše osobné údaje. Túto službu používame na zhromažďovanie údajov o návštevnosti a geografických údajov, informácií o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého pristupujete na naše webové stránky. Všetky tieto informácie používame na marketingové účely, na ďalšie zlepšovanie webovej lokality a obsahu a na účely právnej ochrany.

 

Zasielanie noviniek na váš e-mail
 

V prípade, že máte záujem o zasielanie produktových akcií od spoločnosti INTER-SAT LTD, organizačnej zložky prevádzkujúcej e-shop www.inter-sat.sk, prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú nám poskytnete, a súhlasíte s takýmto používaním vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výlučne na tieto účely. Spoločnosť INTER-SAT LTD, organizačná zložka takto získanú e-mailovú adresu neposkytuje žiadnym iným subjektom. Ak sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že si už neželáte dostávať e-maily od spoločnosti INTER-SAT LTD, organizačná zložka na tento účel, môžete svoj súhlas so spracovaním tejto e-mailovej adresy odvolať e-mailom alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

 

Spracovanie osobných údajov
 

Pozrite si, ako spoločnosť INTER-SAT LTD, organizačná zložka spracúva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov vrátane uvedených právnych titulov, účelov a období spracúvania pre každý záznam o spracovateľských činnostiach.
 

Kategórie: Obchodná dokumentácia

Objednávka z e-shopu

Údaje boli získané od iného subjektu ... Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe ... Nie

Právny titul ... Uzavretie zmluvy

Osobné údaje ... Adresa (osobné údaje), Doručovacia adresa (osobné údaje), E-mail (osobné údaje), Meno (osobné údaje), Priezvisko (osobné údaje), Telefón (osobné údaje)

Účel spracovania ... Spracovanie objednávky a odoslanie objednaného tovaru.

Čas spracovania ... až do doručenia objednávky príjemcovi

Príjemcovia ... prepravné služby
 

Kategória: Marketing

Zasielanie noviniek z e-shopu - newsletter

Údaje boli získané od iného subjektu ... Nie .

Záznam obsahuje údaje o maloletej osobe ... Nie

Právny titul ... Súhlas

Osobné údaje ... E-mail (osobné údaje)

Účel spracovania ... Zasielanie noviniek a cenových akcií týkajúcich sa našej webovej stránky www.inter-sat.sk

Doba spracovania ... na dobu neurčitú
 

Kategória: Sklad a servis

Dokumentácia súvisiaca s fyzickým spracovaním objednávok a reklamačným konaním
 

Reklamačný protokol 

Údaje boli získané od iného subjektu ... Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe ... Nie

Právny titul ... Uzavretie zmluvy

Osobné údaje ... Adresa (osobné údaje), Doručovacia adresa (osobné údaje), E-mail (osobné údaje), Meno (osobné údaje), Priezvisko (osobné údaje), Telefón (osobné údaje)

Účel spracovania ... Vybavovanie sťažností zákazníkov

Trvanie spracovania ... počas trvania záruky

Dodací list a daňový doklad

Údaje boli získané od iného subjektu ... Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobe ... Nie

Právny titul ... Uzavretie zmluvy

Osobné údaje ... Adresa (Osobné údaje), Doručovacia adresa (Osobné údaje), Meno (Osobné údaje), Priezvisko (Osobné údaje)

Účel spracovania ... vybavenie objednávky, odoslanie zásielky príjemcovi, vystavenie daňového dokladu

Doba spracovania ... podľa lehoty stanovenej zákonom

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín
 

Nedochádza k prenosu osobných údajov sprostredkovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám. 

Zásady ochrany osobných údajov sa pravidelne prehodnocujú a v prípade potreby sa môžu aktualizovať. Posledná zmena týchto Zásad ochrany osobných údajov bola vykonaná vo štvrtok 24. mája 2018.