Doporučujeme Produkt roku Heureka 2023: Satelitní přijímač s certifikací Skylink Ready a funkcí FastScan pro automatické přeladění stanic. » více zde

Můj košík
0
Servis
Na stiahnutie
Technická podpora
Prihlásit
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky 

Spoločnosti:

 

INTER-SAT LIMITED

Archiepiskopou Makariou III, 36 Anageia, 2640 Nikózia, Cyperská republika

reg. číslo: HE 222208

podnikajúcej v Slovenskej republike ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:


 

INTER-SAT LTD, organizačná zložka
so sídlom Hrachová 16B, 821 05 Bratislava
IČO: 45 295 832
DIČ: 4020327718

IČ DPH: SK4020327718

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka 1814/B, oddiel Po (ďalej  len „spoločnosť alebo  predávajúci“)

respektíve ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

 

INTER-SAT LTD, organizačná zložka
so sídlom Vídeňská 1018/18 639 00 Brno
IČO: 29242916
DIČ:
CZ686043880

zapísaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, oddiel A, vložka 24480


(ďalej len spoločnosť alebo tiež predávajúci)


 


Článok 1
Základné ustanovenia
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru a služieb v oblasti elektroniky a elektrotechniky (ďalej len "tovar"). Tieto VOP sú záväzné pre predaj tovaru kupujúcemu na účely ďalšieho predaja, ako aj pre spotrebiteľov (ďalej len "kupujúci") od spoločnosti INTER-SAT LTD, org. (ďalej len "predávajúci"). Výnimky sa môžu uplatňovať výlučne na základe uzatvorených osobitných zmlúv podpísaných štatutárnym orgánom predávajúceho. Právne vzťahy v týchto VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších  predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“).  Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a na ktorého sa tieto VOP nevzťahujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Článok 2
Vymedzenie niektorých pojmov
 

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, prípadne iná zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ. Za podnikateľa je považovaný ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a spĺňa náležitosti uvedené v § 2 ods. 3 a § 23 Obchodného zákonníka.


Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 


Kupujúci (spotrebiteľ) - každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. 


Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (podnikateľ). 


Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP.


Všeobecné obchodné podmienky (VOP) - zmluvné dohody medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito VOP má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je o nich dostatočné vopred informovaný (sú kupujúcemu odovzdané, príp. sú dostupné v kompletnej podobe na internetových stránkach predávajúceho tak, že kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť ešte pred uzavretím zmluvy). Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí.Článok 3
Cena, Objednávka a Forma úhrady
 

1) Ceny tovaru sú uvedené v internetovom katalógu. Cena tovaru vždy zodpovedá cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu v deň, keď je objednávka doručená predávajúcemu. Predávajúci poskytuje dodatočnú zľavu držiteľom kariet vernostných programov, a to vo výške uvedenej v sekcii Partnerské zľavy z maloobchodnej ceny. Pre uplatnenie zľavy je potrebné v objednávke zvoliť druh vernostného programu a následne zadať ID (číslo) karty. Bez zadania platného čísla karty nemožno zľavu čerpať. Zľavu nemožno poskytovať spätne. Zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe tovaru, ktorý je ponúkaný v kategórii VÝPREDAJ a AKČNÁ PONUKA. Ďalšie prípadné zľavy je možné získať pri vyhlásení špeciálnych zľavových akcií, ktoré sú obmedzené časovo i počtom kusov a modelov.


2) Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka je pre predávajúceho záväzná okamihom doručenia objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný objednávku potvrdiť. Lehota na potvrdenie objednávky činí 5 pracovných dní od doručenia objednávky, pričom potvrdenie objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej komunikácie. 


3)  Minimálna cena objednávky pri doprave mimo Českú a Slovenskú republiku je 200 €. V prípade objednávky pod túto sumu tovaru neexpedujeme.


4) Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • obchodné meno, sídlo kupujúceho/meno a priezvisko, bydlisko kupujúceho v prípade kupujúceho spotrebiteľa,
 • jeho IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platca DPH,
 • telefónne číslo a e-mail, na ktorom je možné potvrdiť prijatie objednávky,
 • objednávkové číslo tovaru uvedeného v katalógu predávajúceho,
 • množstvo požadovaných kusov výrobku,
 • meno a podpis splnomocneného zástupcu kupujúceho,
 • spôsob prevzatia tovaru a miesto plnenia (dodania),
 • spôsob platby.

Ak objednávka neobsahuje uvedené základné požiadavky (tieto sú uvedené pri registrácii kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho), bude považovaná za neurčitú a predávajúci ju neakceptuje).


5) Lehota na vybavenie objednávky predávajúcim je 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky. Predávajúci môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť - v tomto prípade je povinný o tejto okolnosti kupujúceho informovať do 5 dní po obdržaní objednávky. Pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 


6) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške ešte pred dodaním tovaru - v hotovosti, platobnou kartou alebo na dobierku - pokiaľ nie je osobitnou zmluvou stanovené inak.  V prípade súhlasu predávajúceho s dodávkami na faktúru v rámci stanoveného kreditu je maximálna povolená splatnosť faktúr 7 dní, ak nie jev zmluve stanovené inak. V prípade omeškania s úhradou faktúr je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a úroky z omeškania, ak zmluva neurčuje inak. Nárok predávajúceho na plnú náhradu nie je ovplyvnený zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.


7) Predávajúci je povinný odovzdať objednaný tovar na prepravu do 2 pracovných dní po zaplatení kúpnej ceny na základe príslušného dokladu vystaveného predávajúcim. Za deň úhrady kúpnej ceny je považovaný deň, kedy je peňažná čiastka pripísaná na účet poskytovateľa platobných služieb predávajúceho. Spoločne s dodávkou tovaru predávajúci vystaví a zašle kupujúcemu faktúru - daňový doklad.


8) Ak kupujúci predávajúcemu zašle objednávku na produkty, ktoré nie sú bežne predávané, alebo na výnimočne veľké množstvo produktov, alebo na produkty, ktoré kladú vyššie nároky na zabezpečenie servisu či záruky zo strany predávajúceho, bude o tomto obchodnom prípade dohodnutá zvláštna písomná kúpna zmluva. Posúdenie, či sa jedná o objednávku podľa predchádzajúcej vety, si vyhradzuje predávajúci. V samostatnej kúpnej zmluve bude stanovená záloha vo výške minimálne 50% ceny objednaného tovaru a zmluvná pokuta za neodobraný tovar minimálne vo výške 50% ceny objednávky. 


9) Podmienky v zmysle článku 2 platí primerane tiež pri účtovaní služieb a nákladov s dodaním tovaru spojených. Ich úhradu platí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu.


10) Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné uzavrieť iba v slovenskom alebo českom jazyku. 


11) Cenník balného a prepravného je tu.


 

Článok 4
Dodacie podmienky
 

1) Druh dopravy uvedie kupujúci v objednávke výberom jedného z druhov dopravy zabezpečovaných predávajúcim na náklady kupujúceho. V prípade, že sa jedná o dopravu na náklady predávajúceho, má právo zvoliť druh dopravy vždy predávajúci. 


Predávajúci poskytuje nasledovné druhy dopravy: 

 • osobný odber v prevádzke predávajúceho pri platbe v hotovosti, platobnou kartou alebo na splátky (týka sa iba spotrebiteľov), 
 • doprava špedičnou spoločnosťou na adresu udanú kupujúcim na dobierku, popr. bez požadovanej dobierky, ak je to dojednané v osobitnej kúpnej zmluve, 
 • doprava vlastnými prostriedkami predávajúceho - iba na základe predchádzajúcej písomnej dohody kupujúceho s predávajúcim. 


V prípade ak kupujúci v objednávke druh dopravy nešpecifikuje, rozhodne o ňom predávajúci. Cena za dopravu je zverejnená na internetovej stránke predávajúceho v sekcii "Ako nakupovať" v odseku "Dopravné". 
 

2) Predávajúci splní svoj záväzok spočívajúci v dodaní predmetu kúpy kupujúcemu jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, je vyššie uvedeným spôsobom predávajúcim záväzok splnený len v prípade, že dopravcu určil kupujúci, bez toho aby mu bol predávajúcim ponúknutý. V opačnom prípade predávajúci splní svoj záväzok až odovzdaním predmetu kúpy dopravcovi kupujúceho. V prípade dohodnutého osobného odberu v prevádzke predávajúceho splní predávajúci povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste tejto prevádzkarne a včas mu to oznámi. 


3) V prípade dojednania osobného odberu v prevádzke predávajúceho je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru - výzvu možno urobiť telefonicky, e-mailom, faxom či listom zaslaným na adresu kupujúceho (za výzvu je považované aj zaslanie faktúry). Kupujúci je povinný tovar prevziať. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, ak kupujúci predmet kúpy od predávajúceho neprevzal v lehote určenej predávajúcim, príp. bez zbytočného odkladu od doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tovaru. 


4) Pokiaľ nebude zaplatený tovar so špecifikáciou "osobný odber" prevzatý od predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, bude tovar zaslaný na adresu kupujúceho, uvedenú v jeho objednávke na náklady kupujúceho. Ak vopred nezaplatený tovar so špecifikáciou "osobný odber" nebude kupujúcim vyzdvihnutý do 7 dní od požadovaného termínu odberu, má predávajúci právo okamžite odstúpiť od zmluvy.


5) Predávajúci ku každej dodávke tovaru priloží dodací list. Tento dodací list sú zmluvné strany povinné pri odovzdaní a prevzatí tovaru obojstranne potvrdiť. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru kupujúcemu v prípade, že mu kupujúci nevydá potvrdený originál dodacieho listu, prípadne kópiu dodacieho listu s originálom podpisu kupujúceho. V prípade platby v hotovosti nahrádza dodací list pokladničný (príjmový) doklad potvrdzujúci zaplatenie kúpnej ceny tovaru, v prípade dodania tovaru prepravnou službou nahrádza dodací list prepravný list alebo iný doklad preukazujúci prevzatie tovaru kupujúcim.


6) Náklady na dopravu zo skladu predávajúceho ku kupujúcemu hradí kupujúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


7) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme, ak zákon neustanovuje pre odlišné spôsoby dodania tovaru inak. 


8) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, u ktorého bola kúpna cena tovaru zaplatená pred dodaním tohto tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný, inak úplným zaplatením kúpnej ceny.Článok 5 
Súlad s kúpnou zmluvou
 

1) V prípade nákupov uskutočnených podľa Občianskeho zákonníka zodpovedá predávajúci kupujúcemu, za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Ak nie je v Občianskom zákonníku stanovené inak, zhodou s kúpnou zmluvou uvedenou vyššie sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. 


2) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci, ak ide o podstatné porušenie zmluvy, právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho. Kupujúci má právo na dodanie novej veci bez vady, odstránenie vady opravou veci, poskytnutie primeranej zľavy z ceny veci alebo odstúpenie od zmluvy. Ak sa jedná o nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.  


3) Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. 


4) Nárok kupujúceho v prípade rozporu s kúpnou zmluvou podľa hore uvedeného je podmienený povinnosťou pri uplatnení svojho práva predložiť predávajúcemu vec čistú, vrátane dokladu o predaji tovaru, vystavenom predávajúcim kupujúcemu, návodu a dokumentácie. Pokiaľ kupujúci nedodrží vyššie uvedené podmienky pre uplatnenie svojho práva, nebude predávajúcim nárok považovaný za oprávnený.


5) Nároky kupujúceho v prípade rozporu s kúpnou zmluvou podľa hore uvedeného a ďalšie nároky zo zodpovednosti za vady predávanej veci možno uplatniť na adrese prevádzok uvedených v kontaktoch na www.inter-sat.sk. V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu nebude braný na túto ani neskoršiu reklamáciu zreteľ.Článok 6 
Odstúpenie od zmluvy uzavretej za pomoci prostriedku komunikácie na diaľku


1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (cez internetový obchod www.inter-sat.sk), bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Túto skutočnosť je a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný to dokázať predložením dokladu o predaji. Miestom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je adresa príslušného miesta predávajúceho, kde spotrebiteľ tovar kúpil, žiadosť sa môže vykonať osobne alebo písomne. Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy.  Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za poškodenie tovaru vyplývajúce z manipulácie s týmto tovarom okrem tovaru, s ktorým sa musí manipulovať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.


2) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


3) Ak kupujúci nie je  spotrebiteľom, t. j. kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o ktorom sa  rozhoduje uvedením identifikačného čísla IČO v kúpnom doklade), právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká kupujúcemu, pretože zákon túto možnosť neuvádza.


4) Ak kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného, má predávajúci právo na náhradu nákladov skutočne vzniknutých pri vrátení tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou trasou z dôvodu jeho povahy (§ 3 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 3 zákona o predaji tovaru na diaľku). Predávajúci je oprávnený zaúčtovať sumu zodpovedajúcu nákladom skutočne vynaloženým na vrátenie tovaru, ktoré nemôžu byť vrátené bežnou poštovou trasou vzhľadom na ich povahu, s kúpnou cenou.


5) Predávajúci vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (rešpektujúc bod 2) tohto článku), všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho boli prijaté na základe zmluvy, rovnakým spôsobom.


6) V prípade neoprávnene vráteného tovaru (t. j. ak nie sú splnené dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka), je spotrebiteľ povinný uhradiť skutočné náklady vynaložené na prepravu vráteného tovaru predávajúcemu a od predávajúceho späť k spotrebiteľovi.


7) Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva kupujúceho. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadi sa platnými a účinnými právnymi predpismi pre darovaciu zmluvu. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom v 14-dňovej lehote podľa § 7 ods. 1 zákona o predaji tovaru na diaľku, je spotrebiteľ povinný poskytnuté darčeky vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom predávajúcemu.


8) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpenia od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho;
 • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo jeho osoby;
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona o predaji tovaru na diaľku.

9) Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.Článok 7 
Zodpovednosť za vady
 

1) Predávajúci poskytuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) záruku za akosť v dĺžke trvania stanovenej Občianskym zákonníkom, tj. v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedená dlhšia záruka . Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, poskytuje predávajúci záruku v dĺžke trvania poskytnutej výrobcom daného tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty - toto ustanovenie je platné ako pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), tak i pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ.


2) Predávajúci zodpovedá za všetky vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, k neskorším reklamáciám nebude braný ohľad. Skryté vady tovaru, ktoré sa stanú zjavnými až po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, ak sa taká chyba prejaví v čase do 24 mesiacov po dodaní tovaru kupujúcemu. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Najmä predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli používaním veci v rozpore s návodom na obsluhu, Za zjavnú vadu sa považuje taktiež zistený rozdiel medzi sériovým číslom tovaru a číslom na záručnom liste. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie nového záručného listu.


3) Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený z dôvodu vady, upozorní predávajúci kupujúceho na chybu a ďalej za ňu nenesie zodpovednosť. Na ostatné súčasti tovaru platí stanovená záruka. U použitého tovaru sa záruka nevzťahuje na chyby, vzniknuté v dôsledku jeho použitia či opotrebovania. 


4) Tovar, ktorý vykazuje vady vzniknuté chybnou manipuláciou užívateľom, predávajúci po dohode s kupujúcim opraví mimo záruku na náklady kupujúceho.


5) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je treba odborne inštalovať u kupujúceho, začína záručná doba dňom odbornej inštalácie, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 


6) Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba nezačína plynúť znova. 


7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom, tj. Písomným oznámením doručeným predávajúcemu.


8) Pri odosielaní tovaru kupujúcemu je kupujúci povinný vykonať kontrolu správnosti a nezávadnosti dodávky strán jeho možného poškodenia pri doprave. Pokiaľ je tovar zjavne poškodený, kedy obal a vzhľad dodávky nasvedčuje tomu, že existuje reálne nebezpečenstvo, že je tovar poškodený, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. U zjavného poškodenia, ktoré zistí kupujúci priamo na mieste pred prevzatím tovaru, je vodič povinný spísať s kupujúcim reklamačný protokol a kupujúci tovar nepreberá. 


9) Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho sa má za to, že množstvo a druh odobratého tovaru zodpovedá množstvu a druhu uvedenému na dodacom liste.


10) Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, teda po prevzatí tovaru od predávajúceho. V prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdanie dopravcom na zmluvou určenom mieste.


11) Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne v mieste prevzatia tovaru u predávajúceho, a to tak, aby najneskôr v posledný deň záručnej doby bola reklamácia doručená predávajúcemu. V písomnom uplatnenie reklamácie je vždy nutné uviesť, ako sa chyba prejavuje a pripojiť kópiu objednávky, kópiu predajného dokladu, dodacieho listu, požiadavka na riešenie a kontaktné spojenie. Kupujúci je povinný pri doručovaní reklamovaného tovaru predávajúcemu zabezpečiť tovar vhodným obalom, vyhovujúcim nárokom na prepravu daného typu tovaru, tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, a ak je to vzhľadom na povahu tovaru pre zaistenie ochrany tovaru pri preprave nutné, označiť tovar príslušnými symbolmi.


12) Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky, bude považovaná za chybu veci len v prípade, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. 


13) Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na vadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom vady). Pre uvedenie vady odporúčame písomnú formu.

 
14) Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistení obvyklé.


15) Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru a kupujúci je súčasne povinný vrátiť predávajúcemu predmetný tovar.Článok 8 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
 

1) Vo všetkých prípadoch okolností vylučujúcich zodpovednosť vrátane neúmyselných oneskorení dodávok od výrobcu, dopravných porúch a podobných udalostí vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností predávajúceho, je predávajúci povinný pred dodaním tovaru prejednať s kupujúcim náhradný termín plnenia, príp. je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, je povinný poskytnúť kupujúcemu náhradu škody, ktorá je spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.Článok 9 
Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho pri predaji dekódovacích kariet
 

1) Predávajúci nezodpovedá za programovú ponuku, jej zmeny alebo úpravy vysielacieho času, za štruktúru alebo počet prijímaných staníc, ako aj ďalšie zmeny, ku ktorým došlo v dôsledku rozhodnutia vysielacej spoločnosti (poskytovateľov platených služieb alebo providera), popr. ku ktorým došlo v dôsledku právneho zániku poskytovateľa služieb, prevodu práv poskytovateľa na iný právny subjekt, či z dôvodu ukončenia tohto vysielania alebo ak došlo k presunu vysielania na inú družicu.


2) Predávajúci nezodpovedá za funkčnosť prístupovej dekódovacej karty, ak ju kupujúci používal v inom ako prevádzkovateľom doporučenom dekodéri alebo dekódovacím CI modulom, vykonával na karte nepovolené úpravy, pokúšal sa prístupovú kartu programovať alebo ju inak upravovať, neoprávnene nahrať softvér alebo dáta, popr. ak kupujúci prístupovú kartu fyzicky poškodil, alebo ak v dôsledku prílišnej tepelnej záťaže, nedostatočného vetrania technického zariadenia, či nedodržaním prevádzkových podmienok zariadenia, v ktorom bola karta použitá, došlo k znehodnoteniu karty alebo k nenávratnej zmene jej technických parametrov. 


3) Predávajúci nezodpovedá za zrušenie inzerovaného programu alebo prerušenia či ukončenia vysielania prevádzkovateľom.


4) Predávajúci nezodpovedá za prípadné prerušenie dodávky platených služieb zo strany prevádzkovateľa z dôvodov, že sa kupujúci oneskoril so svojou platbou alebo ak došlo k zmenám jeho osobných alebo platobných dispozícií, o ktorých predávajúceho včas neinformoval (napr. Ukončenie alebo vystavenie novej platobnej karty s novými údajmi a pod.)Článok 10 
Záverečné ustanovenia
 

1) Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané predávajúcim odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. 


2) Všetky osobné údaje, uvedené pri registrácii kupujúceho, budú použité len pre potrebu vzájomného obchodného vzťahu po dobu existencie registrácie. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že údaje považuje za prísne dôverné a použije ich len na účely uzatvorenia a realizácia kúpnej zmluvy s kupujúcim a zaväzuje sa s nimi nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.


3) Kupujúci môže zmeniť svoje údaje v príslušnej dostupnej sekcii až po prihlásení. Má tiež právo požiadať predávajúceho o zmenu alebo vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie jeho registrácie., ako aj ďalšie práva ustanovené v § 22 a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia č. 2016/679.


4) V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky spoločnosti, si predávajúci, vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť predávajúci zverejní na svojich webových stránkach pred plánovaným dátumom účinnosti nových VOP.


5) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky majetkové spory vzniknuté z kúpnej zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ak sa nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave podľa jeho Poriadku a Pravidiel. Zmluvné strany sa dohodli, že spor bude môcť byť rozhodnutý bez nariadenia ústneho pojednávania, ak nebude to jedna zo strán po začatí sporu pri svojom prvom úkone vo veci výslovne požadovať. Rozhodcovská doložka sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy vzniknuté zo spotrebiteľských zmlúv, uzavretých v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka.


6) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach predávajúceho. 
 

V Brne, dňa 4. januára 2023